SWEET POTATO FRIES

$ $3.99 / $1.99 with entree

Sweet Potato Fries